Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Učení a paměť pravou hemisférou : zkuste to jinak, autor Petr Vladyka. Praha : Knižní klub, 2018.
Praktický rádce pro všechny, kdo se chce učit cokoli, v jakémkoliv věku, jiným a třeba i zábavným způsobem. Tipy na praktické procvičování.


KNIHA
Kniha Aby nás to spolu bavilo celý rok : prožitkové učení v mateřské škole, autor Miroslava Baxová. Praha : Portál, 2018.
Záměrem knihy je vzájemně se inspirovat, zkoušet nové věci, zamýšlet se nad organizací a usnadnit si ji, zlepšit práci v týmu ve třídě, částečně zdokumentovat možnosti, nehledat v ničem vědu a hrát si s radostí.


KNIHA
Kniha Inkluze v mateřské škole : děti s PAS, ADHD a handicapem, autor Martina Mazánková. Praha : Portál, 2018.
Praktická příručka pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří spolupracují s rodiči dítěte s postižením. Přináší pohled do jednotlivých metod a jejich zákonitostí, které lze ve výchovně vzdělávacím procesu dětí s postižením využívat.


KNIHA
Kniha Dialog s nevědomím : práce s metodou voice dialogue, autoři Radim Ress, Alexander Riechers. Praha : Portál, 2018.
Autoři představují moderní pojetí metody voice dialogue a vracejí se přitom k myšlenkovému dědictví C.G. Junga. Popis metody je doplněn řadou kazuistik.


KNIHA
Kniha Postoje pedagogických pracovníků k vybraným aspektům společného vzdělávání, autoři Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Michal Růžička a kolektiv. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018.
Prezentace kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, analyzovat a následně popsat stávající stav názorové hladiny, postojů a hodnocení a potřeb pedagogických pracovníků České republiky ve vztahu k aktuální realitě pedagogické praxe vyvolané účinností novely školského zákona (č. 82/2015 Sb.).


KNIHA
Kniha Dětský mozek vysvětlený rodičům : jak můžete pomoct svému dítěti v rozvíjení jeho rozumového a emočního potenciálu, autor Álvaro Bilbao. V Bratislavě : Noxi, 2018.
Rovnoměrné rozvíjení racionální a emoční inteligence dokáže dětem zajistit plynulý všestranný vývin a je dobrým základem úspěšného a plnohodnotného života.


ČLÁNEK
Článek s titulem Jazyk matematiky v slovních úlohách jako ve specifickém typu didaktického komunikátu, autor Martina Šmejkalová, který otiskl časopis Nová čeština doma a ve světě, roč. 2017, č. 1 (2017), s. 74-82.
Příspěvek je věnován slovním úlohám v matematice z lingvistického pohledu. První část klade diskusní otázky nad jazykovou podobou konkrétní matematické úlohy z mezinárodního šetření TIMSS 2007 a pokouší se nastínit motivaci, metodologická východiska a další možnosti výzkumu této problematiky, v České republice prakticky neprobádané. Druhá část stručně charakterizuje slovní úlohy a zabývá se jejich analýzou z hlediska historického a z hlediska vývoje jazyka.


KNIHA
Kniha Kniha rozhodnutí : 50 grafických modelů pro strategické rozhodování, autoři Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler. Praha : Portál, 2018.
Kniha velice přístupnou formou poskytuje podněty pro rozmanité aspekty rozhodování i úspěšného života obecně: jak se zlepšit, jak se lépe pochopit, jak lépe pochopit druhé a jak zlepšit druhé.


KNIHA
Kniha ADHD a ADD v dospívání : dozrávání a překonávání krizí, autor Uta Reimann-Höhn. Praha : Portál, 2018.
ADHD a ADD patří k nejčastějším poruchám v dětství a dospívání. Typické situace a chování v tomto období jednak vysvětlují pozadí problémů a jednak navrhují možné způsoby jednání v každodenním životě.


KNIHA
Kniha Průvodce pro vysoce citlivé lidi : jak prožít šťastnější a vyrovnanější život, autor Judith Orloff. Praha : Grada, 2018.
Mnoho praktických tipů a cenných rad a technik pro vysoce citlivé lidi, díky nimž se naučíte zvládat výzvy spojené s citlivostí, stanete se silnějšími a zároveň si v životě udržíte soucit a empatii. Získáte schopnosti, které vás ochrání před citovým zraněním, stresem či vyhořením, a začnete vnímat svou citlivost jako dar.


KNIHA
Kniha Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, autor Radkin Honzák. V Praze : Vyšehrad, 2018.
Kniha pro lidi, kteří mají pocit, že jsou pod silným tlakem stresorů a že by se mohli kandidáty vyhoření poměrně snadno stát.


ČLÁNEK
Článek s titulem Miskoncepce v genetice = Misconceptions in Genetics : přehledová studie : Review Study, autor Jana Vlčková, který otiskl časopis E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů, roč. 2017, č. 3 (2017), s. 149-161.
Příspěvek přináší přehled studií zabývajících se tématem miskoncepcí v genetice. Miskoncepce pojímá jako vysvětlení jevů a procesů, které není v souladu se současným vědeckým poznáním reality. Nalezené studie porovnává z hlediska jejich cílů, výzkumných otázek, nástrojů a používaných metod. Výsledky srovnání ukazují, že studie se často zaměřují na pochopení základních pojmů z genetiky, jejich cíle jsou často nekonkrétní a nebývá uvedena zvolená analýza dat.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email:
pujcovna@npmk.cz
pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018