Knihovna doporučuje

KNIHA
Kniha Sociální patologie a prevence pro studenty učitelských oborů, autoři Stanislava Hoferková, Blahoslav Kraus a Václav Bělík. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017.
Pojetí sociální patologie. Rizikové a poruchové chování. Záškoláctví. Sociální deviace. Šikana ve školním prostředí. Kriminalita a delikvence. Kyberšikana. Závisloti. Násilí.


KNIHA
Kniha Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole, autor Jana Divoká a kol. V Praze : Pasparta, 2017.
Devět příběhů dětí, rodičů a učitelů, které ukazují co nejširší spektrum "problémového chování" (nejen) ve škole.


KNIHA
Kniha Globální katastrofy a trendy : příštích padesát let, autor Vaclav Smil. Praha : Kniha Zlin, 2017.
Zamyšlení nad ojedinělými, ale kataklyzmatickými událostmi přírodními i vyvolanými člověkem a posléze nad trendy globálního významu včetně přechodu z fosilních paliv na jiné energetické zdroje a rostoucí ekonomickou a sociální nerovností.


ČLÁNEK
Článek s titulem Mediální obraz střídavé péče, autor Ivana Taševská, který otiskl časopis Sociální práce, roč. 17, č. 2 (2017), s. 58-70.
V článku jsou uvedeny výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy vybraných médií a odborných prací na téma střídavá péče, vydaných po roce 2011. V této době docházelo k řadě legislativních změn. Analýza poukazuje na podrobnosti i odlišnost v obsahovém i stylistickém zpracování tématu v médiích určených jak široké, tak odborné veřejnosti.


KNIHA
Kniha Psychosociální interakční výcvik v pedagogické praxi, autor Michal Svoboda. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017.
Vymezení a cíle psychosociálního interakčního výcviku. Metodické zásady využití technik. Význam a modely evaluace psychosociálního interakčního výcviku.


KNIHA
Kniha Chytré, ale roztěkané : pomozte svým dětem naplno rozvinout jejich potenciál, autoři Peg Dawson, Richard Guare. Praha : Dobrovský s.r.o., 2017.
Pomocí jednoduchých metod zjistěte, jaké jsou silné a slabé stránky vašeho dítěte. Trénujte techniky, které posílí jeho výkonové schopnosti.


ČLÁNEK
Článek s titulem Narcizmus na Facebooku, autor Ivan Belica, který otiskl časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, roč. 50, č. 4 (2016), s. 317-333.
Slovenská výzkumná studie se soustředila na souvislosti mezi narcismem jako osobnostním rysem a vybranými typy chování na Facebooku u dvou věkových skupin: dětí ve věku 11 - 13 let a dospívajících ve věku 15 - 18 let. Sledován a porovnáván byl čas strávený na Facebooku, typy upřednostňovaných aktivit, praktikování negativního chování, záměry používání Facebooku a počet přátel na Facebooku. K určení míry narcismu byla použita škála Childhood narcissism scale.


KNIHA
Kniha Objevování dítěte, autor Maria Montessori. Praha : Portál, 2017.
Systém montessoriovské pedagogiky vychází z poznávání potřeb malého dítěte, učí rozvíjet jeho přirozené schopnosti a smyslové vnímání. Vysvětluje metody a nástroje jednotlivých vloh, jež souvisejí s pohybem, vnímáním, psaním, čtením, řečí, počítáním, kreslením, hudbou či náboženstvím.


KNIHA
Kniha Efektivní výukové nástroje pro učitele : strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka, autor Paul Ginnis. [Praha] : EDUkační LABoratoř, z.s., [2017].
Praktické výukové strategie pro učitele. Různé styly učení. Přehled současného uvažování o učení. Praktické rady, jak vést skupinovou práci a zvládat různé projevy chování. Plán vyučovacích hodin.


ČLÁNEK
Článek s titulem K našim ZUŠkám vzhlíží celá Evropa, autoři Jindřiška Kudrlová a Jan Nejedlý, který otiskl časopis Rodina a škola, roč. 64, č. 5 (květen 2017), s. 18-19.
Rozhovor o fenoménu základních uměleckých škol v naší republice s ředitelkou ZUŠ v Písku a zároveň prezidentkou Asociace základních uměleckých škol Jindřiškou Kudrlovou. Hovoří o tradici a historii uměleckého vzdělávání v českých zemích, jaké obory najdeme v Česku a jaké v zemích tzv. bývalého východního bloku, z čeho je činnost ZUŠ financována, kolik je u nás uměleckých škol a kolik dětí na nich studuje, kde školy sídlí, jaký je cíl vzdělávání v základních uměleckých školách.


KNIHA
Kniha Jsem Jehuda Bacon : holocaust a poválečná doba očima izraelského malíře českého původu, autor Lenka Lajsková a kolektiv. Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2017.
Vzpomínky na holocaust a poválečnou dobu očima izraelského malíře českého původu. Kniha přináší mnoho nových poznatků o osobnosti Jehudy Bacona. Je zároveň cenným příspěvkem k výuce dějin 20. století.


KNIHA
Kniha Děti a emoce : učíme děti vnímat, poznávat a pracovat se svými pocity, autoři Vojtěch Černý, Kateřina Grofová. Brno : Edika, 2017.
Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme: zvídavost, otevřená mysl, sebedůvěra, sebepřijetí, laskavost, soucit, pocit sounáležitosti a jiné.


KNIHA
Kniha Osobnost předškolního pedagoga : sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení , autoři Eva Svobodová, Miluše Vítečková a kol. Praha : Portál, 2017.
Zaměřeno na nejdůležitější pracovní nástroj pedagogů pracujících v mateřské škole, na jejich osobnost a schopnost sebereflexe.


KNIHA
Kniha Jak na pasivní agresi : nenechte se jí zmítat a ovládat, autor Radka Gottwaldová. Praha : Portál, 2017.
Co je a jak vzniká pasivní agrese. Hněv a jeho místo v životě člověka. Partnerství, pracovní vztahy, rodina. Komunikace. Manipulace. Asertivní jednání.


KNIHA
Kniha Asistent pedagoga a dítě se zrakovým postižením, autoři Jana Janková, Dagmar Moravcová. Praha : Pasparta, 2017.
Asistent pedagoga a jeho činnost při předškolním vzdělávání v MŠ, přípravném ročníku ZŠ, na 1. a 2. stupni ZŠ a gymnáziu. Specifika komunikace se žákem se zrakovým postižením, spolužáky a rodinou.


Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016