Seznam zpracovávaných časopisů

Seznam zahrnuje více než stovku titulů našich i zahraničních pedagogických a dalších odborných časopisů, které jsou v současné době zpracovávány do článkové databáze. Kliknutím na název časopisu se otevře přehled záznamů článků z daného titulu zpracovaných do databáze.

V databázi najdete také záznamy z titulů, které už v současnosti nevycházejí nebo je již neodebíráme a nezpracováváme. Tyto tituly se dají vyhledat v online katalogu.

 1. Academia : súčasnosť a perspektíva vysokých škôl
 2. Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = internationale Revue für Studien über J.A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = international review of Comenius studies and early modern intellectual history
 3. American journal of education
 4. Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku
 5. Andragogika : čtvrtletník pro vzdělávání dospělých
 6. Archa : zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže
 7. Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii
 8. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku
 9. Biblio Literární noviny : časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran – Zpracování ukončeno rokem 2016
 10. Biologie, chemie, zeměpis : časopis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách
 11. British journal of educational psychology
 12. British journal of educational technology
 13. Bulletin SKIP
 14. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům
 15. Comenius : journal of Euro-American Civilization
 16. Comparative education review
 17. Czech-Polish historical and pedagogical journal : journal of the Faculty of Education of Masaryk University Brno
 18. Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti CLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS
 19. České vězeňství : čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci
 20. Česko-slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské pediatrické společnosti
 21. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
 22. Český jazyk a literatura
 23. Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera
 24. Čtenář : měsíčník pro práci s knihou
 25. Dějiny a současnost : kulturně historická revue
 26. Dnešní svět
 27. Doškol'noje vospitanije
 28. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy
 29. DUZ Magazin
 30. E-pedagogium : nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku a didaktiky oborů
 31. Educational psychology : an international journal of experimental educational psychology – Zpracování ukončeno rokem 2015
 32. Educational research : a review for teachers and all concerned with progress in education
 33. Ekonom : týdeník vydavatelství Economia
 34. Elementary school journal
 35. European journal of special needs education
 36. Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova
 37. Gong : časopis sluchově postižených
 38. Grundschulunterricht Deutsch
 39. Grundschulunterricht Mathematik
 40. Grundschulunterricht Sachunterricht
 41. Higher education policy
 42. Historia scholastica : mezinárodní časopis pro dějiny výchovy a vzdělávání : international review for history of education
 43. Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti
 44. Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie
 45. Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
 46. Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP – Vydávání ukončeno rokem 2014
 47. Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách
 48. Journal of education for teaching : international research and pedagogy
 49. Journal of educational research : official organ of The Educational Research Association – Zpracování ukončeno rokem 2014
 50. Journal of further and higher education
 51. Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
 52. Lidové noviny : založeny 1893 - obnoveny 1988
 53. Lifelong learning = Celoživotní vzdělávání
 54. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách
 55. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže
 56. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním školství – Vydávání ukončeno rokem 2016
 57. Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených
 58. New educational review / University of Silesia [and] University of Ostrava [and] Matej Bel University.
 59. Orbis scholae
 60. Pädagogik
 61. Pädagogische Führung : Zeitschrift für Schulleitung und Schulberatung
 62. Paedagogica historica
 63. Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti
 64. Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis
 65. Pedagogika : časopis pro pedagogickou theorii a praxi
 66. Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy
 67. Pohyb je život : časopis pro cvičitele a činovníky sportu pro všechny
 68. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
 69. Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
 70. Predškolská výchova
 71. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
 72. Psychologie dnes
 73. Psychologie in Erziehung und Unterricht
 74. Psychologie pro praxi
 75. Review of educational research
 76. Revue psychoanalytická psychoterapie : časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
 77. Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov
 78. Rodina a škola [cze]
 79. Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro zájemce o matematiku, fyziku a informatiku
 80. Řízení školy : odborný měsíčník pro ředitele škol
 81. Řízení ve školství : [publikace pro řídící pracovníky ve školství]
 82. Scandinavian journal of educational research
 83. Science education
 84. Scientia in educatione
 85. Skill set and match : CEDEFOP's magazine promoting learning for work / Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training
 86. Sociální práce
 87. Sociální studia
 88. Sociologický časopis = Czech sociological review
 89. Speciál pro MŠ : příloha časopisu Řízení školy
 90. Speciál pro střední školy : příloha časopisu Řízení školy
 91. Speciál pro školní družiny : příloha časopisu Řízení školy
 92. Speciál pro školní jídelny : příloha časopisu Řízení školy
 93. Speciál pro ZUŠ : příloha časopisu Řízení školy
 94. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
 95. Studia Comeniana et historica
 96. Studia paedagogica : časopis Ustavu pedagogických věd FF MU Brno
 97. Studie z aplikované lingvistiky = Studies in applied linguistics
 98. Školní poradenství v praxi
 99. Tělesná kultura
 100. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele
 101. Tvořivá dramatika
 102. Týdeník školství
 103. Učitel matematiky
 104. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy
 105. Unie Comenius : bulletin
 106. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně [Tištěný text]
 107. Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CR [1993 - dosud]
 108. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete V.H.N
 109. Vychovávateľ
 110. Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
 111. Zeitschrift für Heilpädagogik
 112. Zeitschrift für Pädagogik
Čí stránka: 
Pedagogická knihovna
Jeruzalémská 12
110 00 Praha 1

pondělí až pátek 9–18 hod.
tel. půjčovna: 221 966 411
tel. studovna: 221 966 415

Dotazy na email: pedknihovna@npmk.cz
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011–2018