Výstavy k zapůjčení

Soupis výstav NPMK k zapůjčení v PDF ke stažení.

Výstavy komeniologické

Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského

Výstava představuje životní osudy J. A. Komenského, seznamuje s Komenského přelomovým pedagogickým dílem a jeho dodnes moderními učebnicemi, filozofickým odkazem a reflexí Komenského v umění. Výstava obsahuje výběr stále platných myšlenek z díla Komenského.
Typ: bannerová
Počet 19
Jazyk: česky
Poznámka: Samostojné


Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného osvícenství

Výstava představuje životní osudy nejvýznamnějšího potomka J. A. Komenského, Daniela Arnošta Jablonského (1660 – 1741). Po celý život usiloval o překlenutí rozdílů mezi jednotlivými protestantskými vyznáními. Jablonský dosáhl značného renomé jako orientalista a hebraista. Spolu s proslulým filozofem a polyhistorem G. W. Leibnizem stál roku 1700 u zrodu berlínské Společnosti nauk (pozdější akademie věd).
Typ: závěsné textilní plachty
Počet: 20
Rozměry: 10ks 140 x 150 cm, 10ks 70 x 150 cm
Jazyk: česky
Poznámka: Nutný závěsný systém, publikace


Komenského fascinující Labyrint světa a ráj srdce v kolážích Miroslava Huptycha

Výstava představuje koláže předního českého výtvarníka inspirované Komenského nejpřekládanějším dílem.
Typ: panely
Počet: 30
Rozměry: 16ks 100 x 70 cm, 14ks 60 x 70 ks
Jazyk: česky

 

Výstavy o školství a vzdělanosti

Od Marie Terezie po dnešek. Vysvědčení v proměnách času

Školní vysvědčení je jeden z nejobávanějších, ale také z nejvýznamnějších dokumentů školákova života. Výstava srovnává podobu vysvědčení a způsoby kvalifikace od vydání tereziánského Všeobecného školního řádu (1774) do dnešní doby. Zároveň zachycuje měnící se grafickou podobu tohoto důležitého dokumentu. Výstava prezentuje ty nejzajímavější vysvědčení od 18. století.
Typ: panelová
Počet: 16
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšení nebo samostojné rámy, publikace Vysvědčení


Jakub Jan Ryba nejen jako autor české mše vánoční

Rožmitálský učitel Jakub Jan Ryba (1765 - 1815) je známý především jako autor České mše vánoční. Méně známá je jeho učitelská kariéra, kterou z větší části strávil jako učitel farní školy v Rožmitálu pod Třemšínem. Výstava zároveň plasticky představuje každodenní život učitele a dětí ve škole na přelomu 18. a 19. století a nabízí srovnání tehdejšího školství se školstvím dnes.
Typ: panelová
Počet: 34
Rozměry: 27 ks 70 x 100 cm, 7ks 60 x 70 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšení nebo samostojné rámy


Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše. Pedagog a spisovatel Jaroslav Žák

Výstava představuje životní osudy humoristického spisovatele Jaroslava Žáka (1906 – 1960). Jaroslav Žák, původním povoláním středoškolský profesor, pracoval po roce 1945 jako filmový scénárista a nezávislý žurnalista. Pro kritiku komunistického režimu byl po roce 1948 perzekuován a 10 let nesměl publikovat.
Typ: panelová
Počet 26
Rozměry: 23 ks 70 x 100 cm, 3 ks 60 x 70 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšení nebo samostojné rámy


Nesmíme zapomenout: Jan Opletal a další oběti listopadu 1939

Výstava připomíná události podzimu 1939, postavu Jana Opletala a perzekuci 1200 studentů v německém  koncentračním táboře Sachsenhausen.
Typ: panelová
Počet: 12
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšení


Vzdělávání Romů v Česku v historickém kontextu

Jádrem výstavy je prezentace programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu romské komunity a romských studentů středních a vyšších odborných škol: názorné ukázky projektů podpořených státními dotacemi a počty podpořených studentů navíc doplňují panely představující školy působící v sociálně vyloučených lokalitách, nebo školy, kde se úspěšně praktikuje model inkluzivního vzdělávání. Všechny informace jsou zasazeny do historického kontextu, několik bannerů se věnuje dějinám speciálního vzdělávání v Česku a širší veřejnosti nepříliš známým projektům na zlepšení vzdělanosti romské populace z 50. a 60. let 20. století.
Typ: bannerová
Počet: 17 + 17
Jazyk: česky a anglicky
Poznámka: samostojné, propagační leták česky a anglicky

 

Výstavy o P. Pittrovi

Evropský humanista Přemysl Pitter

Výstava dokumentuje život a práci významného humanisty Přemysla Pittra (1895 - 1976). Značná pozornost je věnována činnosti sociálně výchovného zařízení Milíčův dům na pražském Žižkově ve 30. letech 20. století a tzv. „akci zámky“ v letech  1945 - 1947, během které Pitter se svými spolupracovníky poskytli péči a pomoc strádajícím  židovským a německým dětem. V roce 1951 byl Přemysl Pitter donucen k emigraci, kdy působil v emigrantském táboře Valka u Norimberku a po jeho uzavření ve  Švýcarsku, kde dále pracoval pro český exil. Pittrovi se  dostalo významných ocenění a uznání v  Izraeli, ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku, a po r. 1989 i v Československu.
Typ: panelová
Počet: 21
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: k zavěšní


Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století

Putovní výstava přibližuje na příkladech lidských osudů přelomové události v československých a evropských dějinách 20. století. Je koncipována jako příspěvek k prohloubení výuky ve společenskovědních oborech, nabízí závažný etický a emocionální rozměr a prezentuje kladné morální společenské vzory. Zároveň žáky a studenty seznamuje s životními osudy stále málo známého humanisty, pedagoga a vychovatele Přemysla Pittra (1895 - 1976).
Typ: bannerová
Počet: 10
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné, skládačka

 

Ostatní

Tábor Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 - 1950

Výstava prezentuje historii bývalého tábora v Hodoníně (okr. Blansko), který mezi lety 1940 - 1950 sloužil postupně jako kárný tábor, cikánský tábor, tábor pro internaci starých a nemocných Němců neschopných odsunu a nakonec jako tábor nucené práce pro politické vězně komunistického režimu. Výstava přehledně popisuje jednotlivé historické etapy a rovněž představuje plány budoucího Památníku.
Typ: bannerová
Počet: 14 + 14
Jazyk: česky a anglicky
Poznámka: samostojné, propagační leták česky a anglicky


Karel IV. Život otce vlasti

Výstava k 700. výročí narození Karla IV. je určena především dětem. Shrnuje nejdůležitější okamžiky v životě císaře Karla IV. a jeho rodiny. Samozřejmou součástí je i kulturní dědictví Karlovy éry – řada hradů, církevních i městských staveb a zejména soubor korunovačních klenotů, nejvýznamnější kulturní movitá památka České republiky.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné


Hurá do školy s Marií Terezií!

Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie, panovnice, která se zasloužila o zrod moderní společnosti. Iniciovala řadu reforem, mezi něž patří i vydání Všeobecného školního řádu. Výstava je určena pro potřebu základních a středních škol.
Typ: panelová
Počet: 6
Rozměry: 70 x 100 cm
Jazyk: česky
Poznámka: samostojné rámy, oboustranné

 

 

Čí stránka: 

Muzeum
Valdštejnská 20, Praha 1
úterý–neděle
10–12.30 a 13–17 hod.
tel.: 257 533 455
V historické budově není bezbariérový přístup.
Ceny vstupného
Otevírací doba o svátcích
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2011-2016